Author Archives: larhammer

Nytt hodebry for det offentlige ved innkjøp

Høyesterett har endret erstatningsreglene ved offentlige anbudskonkurranser Høyesterett har nylig, i det som ble et rettslig drama, avsagt dom om erstatning for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Under henvisning til gjeldende EU-rett innførte Høyesterett i den såkalte «Fosen-saken» et helt nytt erstatningsgrunnlag i norsk rett. Anskaffelsesrett omfattes av EØS-avtalen. Dette innebærer at det norske […]

Ny dom av Høyesterett om offentlige anskaffelser og det såkalte klarhetskravet – HR-2019-830-A

Høyesterett har i en fersk avgjørelse behandlet spørsmål om hvor langt byggherrens ansvar foruklarheter i anbudsgrunnlaget rekker. Spørsmålet Høyesterett behandlet var om konkurransegrunnlaget ga selskapet som innga tilbud og vant anbudskonkurransen – bedømt som en normalt forstandig tilbyder – klar nok informasjon for å beregne sprengningsarbeidene som skulle utføres. Høyesterett kom etter en vurdering av […]

Ny arvelov

Stortinget har den 14. mai 2019 vedtatt ny lov om arv og dødsboskifte og et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven. Det antas at loven vil tre i kraft 01.07.2020. Fram til dette tidspunktet vil gjeldende lover om arv og skifte fortsatt gjelde.Den nye arveloven viderefører i hovedsak prinsippene i gjeldende lover om arv og skifte.Loven […]

Ny lagmannsrettsdom om betydningen av at solgt bolig viser seg å ha skjeggkre

Agder lagmannsrett avsa i april dom i en sak om skjeggkre. Kjøperne av en boligeiendom oppdaget etter overtagelsen blant annet skjeggkre i boligen. De krevde et forholdsmessig prisavslag for verdiminuset skjeggkreaktiviteten i huset utgjorde, samt at de krevde kostnader til bekjempelse og utbedring. Lagmannsretten la til grunn at «det var en levedyktig populasjon av skjeggkre […]