Author Archives: larhammer

Hva er en «sovevoldtekt»?

Ulike former for voldtekt Den mest sentrale voldtektsbestemmelsen i straffeloven er § 291. Den omfatter to typetilfeller, hvorav det ene er det man ut fra en ren språklig forståelse av begrepet kan kalle for den «typiske» voldtekt. Den straffbare voldtekt går her ut på at man tiltvinger seg seksuell omgang med en annen. Tvangen blir […]

Søksmålsadgang for organisasjoner – tvisteloven § 1-3 og § 1-4

1. Innledning – søksmålsadgang for organisasjoner og rettslig interesse Etter norsk rett har også foreninger og stiftelser adgang til å reise søksmål dersom gitte vilkår er oppfylt. Det følger av tvisteloven § 1-4 at: «Foreninger og stiftelser kan reise søksmål i eget navn om forhold som ligger innenfor organisasjonens formål og naturlige virkeområde å ivareta, […]

Et sterkere forbrukervern – Forbrukerkjøpslovens ble endret fra 1. januar 2024

Om forbrukerkjøpsloven I Norge blir kjøp og salg mellom forbrukere og næringsdrivende regulert av Forbrukerkjøpsloven. Loven definerer forbrukerkjøp som «salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet». Med forbruker mener loven «en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet». Loven har til formål å sikre forbrukere […]

Anke i sivile saker – krav til størrelse på tvistesummen og kontradiksjon

Betydningen av tvistesummens størrelsen – verdien på det partene er uenige om Tvistesummens størrelse, altså verdien av det partene tvister om, vil etter tvisteloven har betydning for hvordan saken vil behandles i domstolene. For eksempel skal saker som hovedregel behandles i forliksrådet dersom tvistesummen er mindre enn 200 000 kroner.  I saker der tvistesummen er lavere […]

Skille oppdragstaker/arbeidstaker: Store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver å gripe feil

Arbeidstaker/oppdragstaker Det kommer regelmessig inn saker for domstolene hvor skille oppdragstaker/arbeidstaker prøves i ulike sammenhenger. Arbeidstaker har en rekke rettigheter etter AML, så som overtidsbetaling, feriepenger, sykepenger, oppsigelsesvern etc. Loven er ufravikelig i arbeidstakers favør. Det innebærer at hvis partene i fellesskap feilaktig har definert forholdet som et oppdragsgiver/oppdragstaker forhold, mens realiteten er at det […]

Gjennomførte og kommende lovendringer i Arbeidsmiljøloven

1. Innleie Vedrørende innleie er det kun lov å leie inn fra bemanningsselskaper til vikariater. (Unntak hvis bedriften har inngått tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.) Dette er en stor innskrenkning i muligheten for innleie. Regelendringen er omstridt, og ESA har åpnet sak mot Norge og hevder at regelen er i strid med EØS lovgivningen. Praktiseringen […]

Styreansvar etter aksjeloven § 17-1 og foreldelse

1. Om aksjeloven § 17-1 og styreansvar 1.1 Innledning – det overordnede ansvarsforholdet i næringslivet Når noen inngår kontrakt med et selskap vil det være selskapet som er kontraktsparten, ikke de enkelte privatpersoner som driver eller eier foretaket. Hovedregelen er derfor at når noen etablerer et aksjeselskap, vil det være selskapet –  i egenskap av […]

Forsinkelsesrenter – Finansdepartementet endrer forsinkelsesrenten fra 1. juli 2023

1. Finansdepartementet endrer forsinkelsesrenten fra 1. juli 2023 Fra og med 1. juli 2023 vil rentesatsen for forsinkelsesrenten være 11,75 prosent. Fra 1. januar 2023 var renten 10,75 prosent, og endringen i juli innebar derfor en økning av den tidligere rentesatsen. 2. Litt om forsinkelsesrenter Dersom man ikke betaler regningene sine i tide, vil man […]

Når den ene ektefellen dør – sammensatt skifte

1. Innledning  Når den ene av ektefellene dør, oppstår det noen særegne arverettslige spørsmål. Gjenlevende ektefelle må avklare om vedkommende kan og vil sitte i uskiftet bo. Ordningen uskiftet bo er ikke tema her. Kort forklart innebærer et uskiftet bo at det ikke skjer noe arveoppgjør etter førstavdøde ektefelle – arveoppgjøret utsettes til også lengstlevende […]