Author Archives: larhammer

Straffenivået for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel

Nye regler for elektriske sparkesykler De siste årene har teknologien gjort at også sparkesyklene har blitt elektriske. Økningen av bruken av el- sparkesykler har økt betydelig. Særlig i storbyene har den økte bruken brakt med seg et stort antall skader. Ikke uventet ble det derfor gjort tiltak gjennom regelverket for å begrense ulykkesrisikoen. Den 25. […]

Inntekts- og formuesgrensene for innvilgelse av fri rettshjelp

Innledning Advokatbistand vil for mange utgjøre en høy kostnad i den daglige økonomien. For noen kan frykten for høye kostnader hindre at parter forfølger krav de mener å ha. I Norge har vi derfor ordningen om fri rettshjelp. Ordningen om fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer […]

Barns samvær ved vedtak om hemmelig adresse

Barnelovens hovedregel om samvær – Barnets beste Utgangspunktet i Norge er at barn har rett til samvær med begge foreldrene sine. Dette gjelder selv om foreldrene ikke bor sammen. Denne rettigheten er nedfelt i barneloven § 42, og bygger på en presumsjon for at det vil være til barnets beste å ha samvær med begge […]

Erstatningskrav mot eiendomsmegler for brudd på god meglerskikk

Aksept av bud ble ikke videreformidlet – profesjonsansvar: 1. Innledning – eiendomsmeglingsloven og krav om god meglerskikk Ved salg av fast eiendom vil de fleste velge å benytte seg av en eiendomsmegler. Ved utførelsen av oppdraget er megleren underlagt eiendomsmeglingsloven, som inneholder grunnleggende krav til gjennomføring av både megleroppdraget og til budgivningen. Loven er ment […]

Ny dom vedrørende selgers opplysningsplikt

Norge Høyesterett (HR), har 30.06.22 avsagt en spennende avgjørelse knyttet til om selger hadde tilbakeholdt opplysninger som kjøperen hadde grunn til å få. Opplysningene gjaldt en nabo som var domfelt for å ha filmet sine stedøtre i dusjen, samt for befatning med barneporno. Kjøperne fikk rede på dette etter at avtale ble inngått, og trakk […]

Dekningsloven § 5-9 om subjektiv omstøtelse – vurderingen av skyldnerens økonomiske stilling

1. Om omstøtelse i konkurs Dersom et selskap går konkurs vil tingretten oppnevne en bostyrer, som i de fleste tilfeller vil være en advokat. Bostyreren er underlagt en rekke oppgaver knyttet til å sikre verdiene i selskapet, samt å gjennomgå de økonomiske forholdene i bedriften. Formålet er at kreditorene, altså de som ikke har fått […]

Arbeidsrett – Oppsigelse av arbeidstaker med redusert arbeidsevne, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7, jf. § 4-6.

1. Innledning – oppsigelser skal være saklig begrunnet, saklighetsnormen Arbeidsmiljøloven § 15-7 bestemmer at en arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomheten, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Saklighetsvurderingen gjøres etter en konkret skjønnsmessig vurdering av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser, med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen.  Høyesterett har ved flere anledninger […]