Author Archives: larhammer

Et sterkere forbrukervern – Forbrukerkjøpslovens ble endret fra 1. januar 2024

Om forbrukerkjøpsloven I Norge blir kjøp og salg mellom forbrukere og næringsdrivende regulert av Forbrukerkjøpsloven. Loven definerer forbrukerkjøp som «salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet». Med forbruker mener loven «en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet». Loven har til formål å sikre forbrukere […]

Anke i sivile saker – krav til størrelse på tvistesummen og kontradiksjon

Betydningen av tvistesummens størrelsen – verdien på det partene er uenige om Tvistesummens størrelse, altså verdien av det partene tvister om, vil etter tvisteloven har betydning for hvordan saken vil behandles i domstolene. For eksempel skal saker som hovedregel behandles i forliksrådet dersom tvistesummen er mindre enn 200 000 kroner.  I saker der tvistesummen er lavere […]

Skille oppdragstaker/arbeidstaker: Store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver å gripe feil

Arbeidstaker/oppdragstaker Det kommer regelmessig inn saker for domstolene hvor skille oppdragstaker/arbeidstaker prøves i ulike sammenhenger. Arbeidstaker har en rekke rettigheter etter AML, så som overtidsbetaling, feriepenger, sykepenger, oppsigelsesvern etc. Loven er ufravikelig i arbeidstakers favør. Det innebærer at hvis partene i fellesskap feilaktig har definert forholdet som et oppdragsgiver/oppdragstaker forhold, mens realiteten er at det […]

Gjennomførte og kommende lovendringer i Arbeidsmiljøloven

1. Innleie Vedrørende innleie er det kun lov å leie inn fra bemanningsselskaper til vikariater. (Unntak hvis bedriften har inngått tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.) Dette er en stor innskrenkning i muligheten for innleie. Regelendringen er omstridt, og ESA har åpnet sak mot Norge og hevder at regelen er i strid med EØS lovgivningen. Praktiseringen […]

Styreansvar etter aksjeloven § 17-1 og foreldelse

1. Om aksjeloven § 17-1 og styreansvar 1.1 Innledning – det overordnede ansvarsforholdet i næringslivet Når noen inngår kontrakt med et selskap vil det være selskapet som er kontraktsparten, ikke de enkelte privatpersoner som driver eller eier foretaket. Hovedregelen er derfor at når noen etablerer et aksjeselskap, vil det være selskapet –  i egenskap av […]

Forsinkelsesrenter – Finansdepartementet endrer forsinkelsesrenten fra 1. juli 2023

1. Finansdepartementet endrer forsinkelsesrenten fra 1. juli 2023 Fra og med 1. juli 2023 vil rentesatsen for forsinkelsesrenten være 11,75 prosent. Fra 1. januar 2023 var renten 10,75 prosent, og endringen i juli innebar derfor en økning av den tidligere rentesatsen. 2. Litt om forsinkelsesrenter Dersom man ikke betaler regningene sine i tide, vil man […]

Når den ene ektefellen dør – sammensatt skifte

1. Innledning  Når den ene av ektefellene dør, oppstår det noen særegne arverettslige spørsmål. Gjenlevende ektefelle må avklare om vedkommende kan og vil sitte i uskiftet bo. Ordningen uskiftet bo er ikke tema her. Kort forklart innebærer et uskiftet bo at det ikke skjer noe arveoppgjør etter førstavdøde ektefelle – arveoppgjøret utsettes til også lengstlevende […]

Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke arbeidstakernes rettigheter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i juni 2023 lagt fram en proposisjon om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. Endringene skal gjennomføre et nytt EU-direktiv fra 2019 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår. Målet er tryggere og mer forutsigbare arbeidsvilkår, blant annet for dem som jobber deltid eller er midlertidig ansatt. Bakgrunnen for de foreslåtte lovendringene er utviklingen […]

Om rettslig interesse – tvisteloven § 1-3

1. Overordnet om rettslig interesse Selv om det kan være behov for å avklare rettslige spørsmål, oppstiller tvisteloven § 1-3 regler for når noen kan reise sak for domstolene. For å kunne kreve en sak avgjort i domstolene, er det et grunnvilkår at det foreligger «rettslig interesse». Bakgrunnen for reglene er at domstolenes oppgave er […]