Tag Archives: søksmål

Søksmålsadgang for organisasjoner – tvisteloven § 1-3 og § 1-4

1. Innledning – søksmålsadgang for organisasjoner og rettslig interesse Etter norsk rett har også foreninger og stiftelser adgang til å reise søksmål dersom gitte vilkår er oppfylt. Det følger av tvisteloven § 1-4 at: «Foreninger og stiftelser kan reise søksmål i eget navn om forhold som ligger innenfor organisasjonens formål og naturlige virkeområde å ivareta, […]