• Lovendringer gjennomført og trådt i kraft 01.04.23 vedr begrensninger i adgang til innleie og midlertidig ansettelse
  • Fra 01.01.24 blir det nye regler for nedbemanning i konsern

1. Innleie

Vedrørende innleie er det kun lov å leie inn fra bemanningsselskaper til vikariater. (Unntak hvis bedriften har inngått tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.) Dette er en stor innskrenkning i muligheten for innleie. Regelendringen er omstridt, og ESA har åpnet sak mot Norge og hevder at regelen er i strid med EØS lovgivningen. Praktiseringen av reglene er kompleks ved at det er uklart hva som er et «bemanningsselskap.» Det er videre anledning til å leie inn «spesialister», noe som heller ikke er helt entydig.

2. Nedbemanning

Lovendringen ved nedbemanning i konsern gjelder også for kommuner. Innebærer bl.a. at arbeidsgiver i forbindelse med omorganisering/nedbemanning må undersøke ikke bare i den respektive «virksomhet»/enhet om det finnes passende arbeid, men i hele konsernet/kommunen. Likeledes vil arbeidstaker oppsagt på et slikt grunnlag ha fortrinnsrett innen 1 år ved nyansettelser i hele konsernet/kommunen.

3. Arbeidstakerbegrepet m.m.

Det er også andre endringer på trappene vedrørende arbeidstakerbegrepet, informasjon og drøfting i konsern/kommune, terskel for antall ansatte hvor det kreves arbeidsmiljøutvalg (50 til 30), verneombud hos alle arbeidsgivere med 5 ansatte, drøftingsreglene i kap. 14 samles i en bestemmelse og midlertidig ansatte skal ha rett til fast ansettelse etter tre år, uavhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. (En betydelig forenkling, men «skummel»).

Særlig endringene vedrørende nedbemanning/rasjonalisering og retten til fast ansettelse er viktige å være oppmerksom på, og hvor det kan være en fordel å få gjennomført dette i inneværende år.

Nærmere omtale av lovendringene finnes i Prop. 14 L (2022 – 2023).