Offentlige virksomheter

Kommunenes, fylkeskommunens, statsforvalterens og andre offentlige instanser og etaters ansvar omfatter de fleste samfunnsområder. Det offentlige forvalter regler som regulerer og gir føringer for både selskaper og enkeltpersoner. Det offentlige fatter både enkeltvedtak og gir forskrifter. Våre advokater bistår kommuner i å utarbeide forskrifter, utforme vedtak og utarbeide og vurdere enkeltsaker og klagesaker. Vi utfører også prosessoppdrag og gjennomfører tvisteløsning for offentlige etater. Den offentlige forvaltningen er underlagt forvaltningsloven, som skal sikre alle en rettferdig og lik behandling, herunder regler om både behandlingen av vedtak og klagebehandling. I tillegg til forvaltningsloven har vi en rekke særlover som regulerer offentlig myndighetsutøvelse, for eksempel kommuneloven og offentlighetsloven og plan- og bygningsloven. Det offentlige har flere ulike roller. I tillegg til å være myndighetsutøver er offentlige etater store innkjøpere som kjøper varer og tjenester for flere milliarder kroner årlig. Som innkjøper er det offentlige underlagt reglene om offentlige anskaffelser, som er et omfattende og komplekst regelverk. Våre advokater i Molde bistår kommunene i anskaffelsesrettslige spørsmål. Offentlige etater har også rollen som «privat part», for eksempel gjennom å eie store bygninger og anlegg. Selv om det er fellesskapets interesser som ligger til grunn for eierskapet og forvaltningen av dette, må også det offentlige ivareta sine egne interesser i mange tilfelle. Når det offentlige opptrer som «privatperson», utøver det sin «private autonomi». Våre advokater bistår i slike tilfeller med å utarbeide avtaler, gjennomføre forhandlinger og bistå i tvistespørsmål. Det offentlige er videre en stor arbeidsgiver, og er underlagt arbeidsmiljøloven. Vanligvis har partene i arbeidslivet inngått tariffavtaler, som organet må forholde seg til. Våre advokater deltar i drøftelsesmøter og i forhandlinger, både knyttet til spørsmål om avskjed og oppsigelser. Gjennom tidlig involvering sikrer vi gode prosesser i tråd med arbeidsmiljølovens regler. Våre advokater i Molde har lang erfaring og kompetanse med rettslige spørsmål knyttet til offentlige etaters virksomhet.

Medarbeidere

Anne Berit Valle
Kontorleder

t: 991 64 795

avalle@eurojuris.no

Anita S. Gangstad
Sekretær

agangstad@eurojuris.no

Helge Aarseth
Advokat (H)

t: 909 65 751

haarseth@eurojuris.no

Nils Ivar Sylte
Advokat

t: 951 16 139

nivarsylte@eurojuris.no

Peter Engebjerg
Advokat

t: 408 79 300

pengebjerg@eurojuris.no

Reidar Mogstad
Advokat

t: 918 88 735

rmogstad@eurojuris.no

Sverre Larhammer (H)
Advokat

t: 918 88 735

slarhammer@eurojuris.no

Jørgen Holm
Advokat

t: 41 52 89 23

jholm@eurojuris.no