Tag Archives: arbeidstaker

Skille oppdragstaker/arbeidstaker: Store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver å gripe feil

Arbeidstaker/oppdragstaker Det kommer regelmessig inn saker for domstolene hvor skille oppdragstaker/arbeidstaker prøves i ulike sammenhenger. Arbeidstaker har en rekke rettigheter etter AML, så som overtidsbetaling, feriepenger, sykepenger, oppsigelsesvern etc. Loven er ufravikelig i arbeidstakers favør. Det innebærer at hvis partene i fellesskap feilaktig har definert forholdet som et oppdragsgiver/oppdragstaker forhold, mens realiteten er at det […]

Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke arbeidstakernes rettigheter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i juni 2023 lagt fram en proposisjon om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. Endringene skal gjennomføre et nytt EU-direktiv fra 2019 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår. Målet er tryggere og mer forutsigbare arbeidsvilkår, blant annet for dem som jobber deltid eller er midlertidig ansatt. Bakgrunnen for de foreslåtte lovendringene er utviklingen […]

Arbeidsrett – Oppnevning av arbeidslivskyndige meddommere – arbeidsmiljøloven § 17-7

1. Innledning Vi har i en tidligere artikkel forklart hvordan meddommerordningen i rettssaker som gjelder tvister etter arbeidsmiljøloven fungerer. Som det fremgår i artikkelen inneholder arbeidsmiljøloven kapittel 17 spesialregler for hvordan arbeidsrettssaker, som for eksempel avskjed eller oppsigelse, skal gjennomføres. Blant annet er det gitt regler om at retten (altså sammensetningen av dommerne) settes med […]

Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler

1. Innledning En arbeidskontrakt mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker kan inneholde en såkalt konkurranseklausul. Klausulen ilegger arbeidstaker begrensninger, og i praksis gjelder det begrensninger for hva arbeidstaker kan gjøre etter endt arbeidsforhold – hvem han kan ansettes hos, hvilken egen virksomhet hun kan starte opp med osv. Den 1. januar 2016 fikk arbeidsmiljøloven et […]