Forvaltningsrett

Når det offentlige skal fatte vedtak er det viktig at de grunnleggende prinsippene om forsvarlig saksbehandling etterleves. Forvaltningslovens formål er å sikre at partenes rettssikkerhet er ivaretatt gjennom en grundig og upartisk saksbehandling. Loven gir regler om inhabilitet, utredningsplikt og partenes rett til varsel og til å få uttale seg når forvaltningsorganet har til hensikt å fatte vedtak. Videre gir loven, sammen med offentlighetsloven, bestemmelser om rett til dokumentinnsyn. Det er i forvaltningsloven at forvaltningsorganet er gitt de overordnede krav til form og begrunnelse for vedtak. Når det gjelder klager på vedtak har forvaltningsloven særlige regler om klagefrister, klageinstansen kompetanse og omgjøring av vedtak.

I tillegg til forvaltningsloven er offentlig myndighetsutøvelse regulert i en rekke særlover. Denne lovgivningen benevnes ofte som «den spesielle forvaltningsretten», og her finner vi blant annet plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, ekspropriasjonsrett og barnevernsrett.

Våre advokater i Molde har bred erfaring innenfor offentlig forvaltning, og vi bistår både private personer og offentlige etater hva gjelder forvaltningsrettslige spørsmål. Dette omfatter bistand hva gjelder søknader, vedtak og klagesaker. Vi foretar også habilitetsvurderinger og har utarbeidet forskrifter og bistått under saksbehandling og høring av disse.

Ta kontakt med en av våre advokater i Molde eller send oss en e-post.

Reidar Mogstad
Advokat

t: 408 97 434
rmogstad@eurojuris.no

    Kontaktskjemaet er beskyttet av reCAPTCHA fra Google og deres personvern og vilkår gjelder.