PERSONVERN

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I LARHAMMER AARSETH ADVOKATFIRMA AS

  1. INNLEDNING

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil Larhammer Aarseth Advokatfirma AS behandle personopplysninger om deg.

Vi er opptatt av personvern og sikkerhet for personopplysninger, dvs. opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Vi ønsker at våre brukere og klienter skal føle seg trygge på at vi ivaretar hensynene til personvern på en god måte. Vi bruker derfor anerkjente sikkerhetsløsninger og har tilgang til datakyndig kompetanse for å sikre at vi til enhver tid har et godt sikkerhetsnivå.

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Først og fremst vil vår behandling av personopplysninger være knyttet til utførelsen av advokatoppdrag. Vi behandler også personopplysninger om samarbeidspartnere samt personopplysninger for markedsføringsformål. Personopplysningene vi behandler, er hovedsakelig alminnelig kontaktinformasjon, som navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse.

Behandlingsvarlig for personopplysningene vi behandler er Larhammer Aarseth Advokatfirma AS ved daglig leder Sverre Larhammer. Kontaktinformasjonen til Larhammer Aarseth Advokatfirma AS er:

Adresse: Torget 2, Pb. 248, 6401 Molde

E-post: molde@eurojuris.no

Telefon: 71 19 16 00

Organisasjonsnr.: 995 684 322

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte daglig leder Sverre Larhammer på slarhammer@eurojuris.no eller på telefon 71 19 16 00.

  1. HVORFOR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER OG HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI INN

2.1 Oppdrag som advokater

Larhammer Aarseth Advokatfirma AS behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å utføre det enkelte advokatoppdraget. Opplysningene kan omfatte opplysninger om klienter, motparter og andre med tilknytning til saken. Opplysningene kan også omfatte sensitive personopplysninger. Vi vil kun behandle personopplysninger hvis det foreligger et rettslig grunnlag og det er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål.

Vi innhenter typisk personopplysninger fra klient via møter, telefonsamtaler og e-postkorrespondanse, offentlige tilgjengelige kilder samt fra personer som kan ha opplysninger som er relevante for saken.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen finner vi i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b). Opplysningene vi behandler for å oppfylle de krav hvitvaskingsloven stiller til advokater, har rettslig grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c). Eventuell behandling av sensitive personopplysninger vil normalt ha grunnlag i avtale med deg som klient, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav b).

Som advokater behandler vi personopplysninger om andre enn vår klient. Dette kan typisk være opplysninger om motparten i en sak. Etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f), kan en ut fra en interesseavveining mellom hensynet til den registrerte og hensynet til viktigheten av å behandle opplysningene i den enkelte sak, behandle personopplysninger.

Vi behandle personopplysninger om andre enn vår klient siden dette er nødvendig for å kunne utføre advokatoppdrag på en forsvarlig og god måte. Vi er, som alle andre advokater, bundet av lovbestemt taushetsplikt. Taushetsplikten innebærer at vi kun vil videreformidle opplysningene hvis det er nødvendig for å utføre advokatoppdraget.

Sensitive personopplysninger om andre enn vår klient vil vanligvis kun behandles dersom dette er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav f). I andre tilfeller vil vi innhente samtykke, jf. personvernforordningen artikkel. 9 nr. 2 bokstav a).

2.2 Opplysninger som samles inn via våre nettsider

Larhammer Aarseth Advokatfirma AS behandler også personopplysninger som oppgis ved bruk av våre nettsider for å følge opp brukernes henvendelser i forbindelse med kontakt med oss, påmelding til arrangementer eller nyhetsbrevliste etc. Dette er typisk personopplysninger som navn og kontaktinformasjon. Opplysningene benyttes ikke til andre formål uten særskilt samtykke, og vi utleverer ikke personopplysningene til andre.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på vårt nettsted. Informasjonskapsler er små filer som nettstedet lagrer på brukerens enhet.

For å administrere informasjonskapsler og lignende teknologier som anvendes (sporingspiksler, web-beacons osv.) og relaterte samtykker, bruker vi samtykkeverktøyet “Real Cookie Banner”. Detaljer om hvordan “Real Cookie Banner” fungerer, kan finnes på https://devowl.io/rcb/data-processing/.

2.3 Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål – balansetest

Vi vil kunne behandle personopplysninger om eksisterende og potensielle klienter og samarbeidspartnere for markedsføringsformål, for eksempel for utsendelse av nyhetsbrev, invitasjoner til seminarer og arrangementer osv. Opplysninger som behandles for dette formålet vil omfatte navn, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Slike markedsaktiviteter bygger på samtykke fra den enkelte mottaker.

Du kan til enhver tid ta kontakt med oss hvis du ikke lenger ønsker å motta denne typen henvendelser.

I enkelte tilfeller vil vi kunne samle inn kontaktopplysninger om personer som representerer virksomheter vi ønsker å komme i kontakt med eller sende informasjonsbrev til.

Behandlingen av personopplysninger vil i slike tilfeller bygge på en interesseavveining etter personvernforordningen artikkel 6 bokstav f). Personopplysningene vil være begrenset til vedkommendes navn, som vi har innhentet fra offentlig informasjon om hvem som innehar roller i selskapet. Behandlingen gjelder derfor allerede offentlig tilgjengelig informasjon, og vi vil ikke ta kontakt med vedkommende som privatperson. Henvendelsen vil skje til selskapet eller virksomheten, men rettet til vedkommende som daglig leder, rådmann etc. Personvernkonsekvensene for den enkelte anses å være svært begrenset.

Etter en samlet vurdering, der vår legitime interesse avveies mot inngrepet i personvernet, legger vi til grunn at inngrepet i personvernet må anses forholdsmessig.

2.4 Annen behandling

Larhammer Aarseth Advokatfirma AS vil også behandle kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere, og det rettslige grunnlaget for dette, i tillegg til avtale, er samtykke med leverandør eller samarbeidspartner.

  1. AVTALER MED DATABEHANDLERE

Larhammer Aarseth Advokatfirma AS har inngått databehandleravtaler med tjenesteleverandører som vi benytter oss av i vår virksomhet, jf. forordningens artikkel 28. Blant annet gjelder dette leverandører av saksbehandlingssystem og øvrige it-systemer. Vi oppgir kun navn på leverandører ved direkte henvendelse til oss, dette av sikkerhetsgrunner.

  1. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Typiske eksempler vil være dokumenter som utarbeides til forliksråd, domstoler eller forvaltningsorgan etc.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

  1. LAGRING OG SLETTING

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personvern og informasjonssikkerhet er en integrert del av vårt internkontrollsystem.

Larhammer Aarseth AS lagrer personopplysninger i hovedsak i vårt elektroniske saksbehandlingssystem, samt i fysiske saksmapper. Personopplysninger knyttet til klientforhold vil ikke bli slettet da vi er avhengig av å vite hvem som har vært klienter tidligere, jf. advokatforskriften kapittel 12 punkt 3.2.4.

Oppbevaring av saksinformasjon, herunder, personopplysninger, anses som en del av vårt advokatoppdrag. Vi vil derfor som utgangspunkt ikke slette elektronisk lagret informasjon. Fysiske saksmapper makuleres som hovedregel ti år etter at saken er avsluttet.

Vi vil slette personopplysninger dersom du ber oss om dette, så langt lov eller forskrift ikke er til hinder for dette.

  1. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med daglig leder Sverre Larhammer på molde@eurojuris.no eller på telefon 71 19 16 00. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med daglig leder Sverre Larhammer på molde@eurojuris.no eller på telefon 71 19 16 00.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet, se lenke ovenfor.