1. Innledning – søksmålsadgang for organisasjoner og rettslig interesse

Etter norsk rett har også foreninger og stiftelser adgang til å reise søksmål dersom gitte vilkår er oppfylt. Det følger av tvisteloven § 1-4 at:

«Foreninger og stiftelser kan reise søksmål i eget navn om forhold som ligger innenfor organisasjonens formål og naturlige virkeområde å ivareta, når vilkårene i § 1-3 er oppfylt.»

Henvisningen til tvisteloven § 1-3 gjelder i korte trekk at organisasjonen, i tillegg til at saksforholdet må ligge innenfor organisasjonens formål og naturlige virkeområde, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort overfor saksøkte, altså rettslig interesse. Tvisteloven § 1-3 inneholder tre grunnvilkår som må være oppfylt for at noen kan reise sak for domstolen:

  1. Det første vilkåret er at gjenstanden for søksmålet skal være et «rettskrav».
  2. Det andre vilkåret gjelder et krav til «aktualitet»
  3. Det tredje vilkåret et det saksøkeren må ha et «beskyttelsesverdig behov» for å få dom overfor saksøkte

Som vi har redegjort for i en tidligere artikkel vil det i de fleste tilfeller være nokså klart at den som mener å ha et krav har tilstrekkelig tilknytningen til saken.

Men dersom en forening eller en stiftelse vil gå til sak, så er det imidlertid ikke like klart at det foreligger rettslig interesse. Et aktuelt spørsmål vil være om rettskravet har tilstrekkelig tilknytning til foreningen som har reist saken.

2. Kravet til tilknytning etter § 1-4

Som nevnt ovenfor viser tvisteloven § 1-4 at søksmålet må gjelde forhold som ligger innenfor foreningens formål og naturlige virkeområde å ivareta.

Høyesteretts ankeutvalg har nylig behandlet et spørsmål om en forening hadde tilstrekkelig tilknytning til rettskravet de ønsket at domstolene skulle vurdere. Saken gjaldt Foreningen Redd Ullevål Sykehus, som hadde gått til søksmål mot Staten om gyldigheten av reguleringsplaner for Gaustad og Aker Sykehus. Saken gjaldt ikke selve lokaliseringsbeslutningen, men foreningen mente at dersom det ble gitt medhold for at reguleringsplanene var ugyldige, ville lokaliseringsbeslutningen måtte foretas på nytt.

Staten, som mente at tilknytningskravet ikke var oppfylt, viste til at det vedtektsfestede formålet med foreningen var «å sikre videre drift av Ullevål sykehus som stort lokal- og regionsykehus», «redde Ullevål sykehus fra å bli nedlagt» og «hindre nedleggelse av Ullevål sykehus». Det ble videre vist til at foreningen var en klassisk ad hoc-forening, som ble opprettet for å utøve politisk press i en enkeltsak. Staten mente at de aktuelle reguleringsplanene, som foreningen ønsket gyldighetsprøving av, var for avledet fra foreningens formål om å redde sykehuset.

3. Ankeutvalgets vurdering

Ankeutvalget mente, i motsetning til tingretten og lagmannsretten, at foreningens krav om gyldigheten av de statlige reguleringsplanene (som var ment å erstatte Ullevål sykehus),  bidro til oppfyllelsen av foreningens formål, jf. tvl. § 1-4.

Utvalget viste til, med henvisning til tidligere praksis og forarbeider, at det avgjørende må være «de virkninger som det omtvistede forhold har når det gjelder organisasjonens formål». Det ble anført at det i dette ligger at søksmålet, om foreningen vinner frem, må bidra til oppfyllelsen av foreningens formål.

Etter ankeutvalgets syn ville søksmålet, dersom reguleringsplanene ble kjent ugyldig, nettopp bidra til å oppfylle foreningens formål, herunder at:

«Får foreningen rett i at de angrepne reguleringsplanene er ugyldige, er resultatet egnet til – i det minste – å forsinke nedleggelsen av Ullevål sykehus.»

Vurderingen etter § 1-4 skal derfor etter ankeutvalgets syn knyttes til søksmålets virkninger, ikke dets rettsgrunnlag. En forsinkelse i byggeprosjektet, og således en forsinkelse av nedleggelsen av Ullevål sykehus, ville således være tilstrekkelig for at formålet med foreningen ble innfridd.

4. Avslutning

Foreningen ble etter ankeutvalgets behandling gitt adgang til å reise krav om gyldigheten av reguleringsplanene, og saken ble besluttet fremmet til behandling i tingretten som første instans.

Hva resultatet av selve gyldighetsspørsmålet til slutt blir, gjenstår å se.

Også i vår region er det flere organisasjoner som arbeider for ulike interesser og saker. Våre advokater i Molde har bred kompetanse på foreningsrett og tvisteløsning, og kan også bistå i å vurdere ulike spørsmål om rettslig interesse og søksmålsadgang for organisasjoner.