Category Archives: Aktuelt

NY Høyesterettsdom om ansvar for arkitektfirma som «ansvarlig søker» i byggesak.

Firmaet ble i Høyesterett idømt erstatningsansvar med i overkant av kr 12 MIO til fire boligkjørere, samt idømt sakskostnader. Høyesterett fant at ansvarsgrunnlag forelå fordi arkitektfirmaet ikke hadde sørget for at oppgaven som ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner var belagt med ansvar. Dette var brudd på grunnleggende plikter etter plan-og bygningsloven. Høyesterett fant videre […]

Ønsker du å opprette fremtidsfullmakt?

Når personer av helsemessige årsaker, for eksempel ved demens eller annen alvorlig sykdom, ikke lenger blir i stand til å ivareta sine egne interesser (vergemål), vil Fylkesmannen oppnevne en verge. Fylkesmannen har gjennom vergemålsloven kompetanse til å oppnevne verge dersom personer ikke lenger kan ivareta sine egne interesser. Dersom du selv ønsker å bestemme hvem […]

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2020

I flere av sakene våre advokater i Molde arbeider med, vil spørsmålet om betaling, erstatning og lignende være tema. Dersom et pengekrav blir betalt for sent, vil spørsmålet spørsmålet om forsinkelsesrente aktualiseres.   Størrelsen på forsinkelsesrenten vil variere, siden rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. […]

Revidert løsøreliste – Hva følger med av løsøre ved kjøp av bolig?

Ved kjøp av bolig eller hytte kan det ved overtakelsestidspunktet bli spørsmål mellom partene om hva som fulgte med på kjøpet. Må selger for eksempel la hvitevarene  stå igjen? Eller hva med den fastmonterte el-billaderen? Dersom kjøperen tror han skal overta eiendeler som selgeren har tenkt å ta med seg videre, oppstår det raskt tvist. […]

Advokat Reidar Mogstads artikkel: Nytt hodebry for det offentlige ved innkjøp

Høyesterett har endret erstatningsreglene ved offentlige anbudskonkurranser Høyesterett har nylig, i det som ble et rettslig drama, avsagt dom om erstatning for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Under henvisning til gjeldende EU-rett innførte Høyesterett i den såkalte «Fosen-saken» et helt nytt erstatningsgrunnlag i norsk rett. Anskaffelsesrett omfattes av EØS-avtalen. Dette innebærer at det norske […]

Ny dom av Høyesterett om offentlige anskaffelser og det såkalte klarhetskravet – HR-2019-830-A

Høyesterett har i en fersk avgjørelse behandlet spørsmål om hvor langt byggherrens ansvar foruklarheter i anbudsgrunnlaget rekker. Spørsmålet Høyesterett behandlet var om konkurransegrunnlaget ga selskapet som innga tilbud og vant anbudskonkurransen – bedømt som en normalt forstandig tilbyder – klar nok informasjon for å beregne sprengningsarbeidene som skulle utføres. Høyesterett kom etter en vurdering av […]

Ny arvelov

Stortinget har den 14. mai 2019 vedtatt ny lov om arv og dødsboskifte og et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven. Det antas at loven vil tre i kraft 01.07.2020. Fram til dette tidspunktet vil gjeldende lover om arv og skifte fortsatt gjelde.Den nye arveloven viderefører i hovedsak prinsippene i gjeldende lover om arv og skifte.Loven […]

Ny lagmannsrettsdom om betydningen av at solgt bolig viser seg å ha skjeggkre

Agder lagmannsrett avsa i april dom i en sak om skjeggkre. Kjøperne av en boligeiendom oppdaget etter overtagelsen blant annet skjeggkre i boligen. De krevde et forholdsmessig prisavslag for verdiminuset skjeggkreaktiviteten i huset utgjorde, samt at de krevde kostnader til bekjempelse og utbedring. Lagmannsretten la til grunn at «det var en levedyktig populasjon av skjeggkre […]