Category Archives: Aktuelt

Straffenivået for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel

Nye regler for elektriske sparkesykler De siste årene har teknologien gjort at også sparkesyklene har blitt elektriske. Økningen av bruken av el- sparkesykler har økt betydelig. Særlig i storbyene har den økte bruken brakt med seg et stort antall skader. Ikke uventet ble det derfor gjort tiltak gjennom regelverket for å begrense ulykkesrisikoen. Den 25. […]

Inntekts- og formuesgrensene for innvilgelse av fri rettshjelp

Innledning Advokatbistand vil for mange utgjøre en høy kostnad i den daglige økonomien. For noen kan frykten for høye kostnader hindre at parter forfølger krav de mener å ha. I Norge har vi derfor ordningen om fri rettshjelp. Ordningen om fri rettshjelp er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer […]

Barns samvær ved vedtak om hemmelig adresse

Barnelovens hovedregel om samvær – Barnets beste Utgangspunktet i Norge er at barn har rett til samvær med begge foreldrene sine. Dette gjelder selv om foreldrene ikke bor sammen. Denne rettigheten er nedfelt i barneloven § 42, og bygger på en presumsjon for at det vil være til barnets beste å ha samvær med begge […]

Erstatningskrav mot eiendomsmegler for brudd på god meglerskikk

Aksept av bud ble ikke videreformidlet – profesjonsansvar: 1. Innledning – eiendomsmeglingsloven og krav om god meglerskikk Ved salg av fast eiendom vil de fleste velge å benytte seg av en eiendomsmegler. Ved utførelsen av oppdraget er megleren underlagt eiendomsmeglingsloven, som inneholder grunnleggende krav til gjennomføring av både megleroppdraget og til budgivningen. Loven er ment […]

Ny dom vedrørende selgers opplysningsplikt

Norge Høyesterett (HR), har 30.06.22 avsagt en spennende avgjørelse knyttet til om selger hadde tilbakeholdt opplysninger som kjøperen hadde grunn til å få. Opplysningene gjaldt en nabo som var domfelt for å ha filmet sine stedøtre i dusjen, samt for befatning med barneporno. Kjøperne fikk rede på dette etter at avtale ble inngått, og trakk […]

Dekningsloven § 5-9 om subjektiv omstøtelse – vurderingen av skyldnerens økonomiske stilling

1. Om omstøtelse i konkurs Dersom et selskap går konkurs vil tingretten oppnevne en bostyrer, som i de fleste tilfeller vil være en advokat. Bostyreren er underlagt en rekke oppgaver knyttet til å sikre verdiene i selskapet, samt å gjennomgå de økonomiske forholdene i bedriften. Formålet er at kreditorene, altså de som ikke har fått […]

Arbeidsrett – Oppsigelse av arbeidstaker med redusert arbeidsevne, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7, jf. § 4-6.

1. Innledning – oppsigelser skal være saklig begrunnet, saklighetsnormen Arbeidsmiljøloven § 15-7 bestemmer at en arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomheten, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Saklighetsvurderingen gjøres etter en konkret skjønnsmessig vurdering av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser, med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen.  Høyesterett har ved flere anledninger […]

Arbeidsrett – Oppnevning av arbeidslivskyndige meddommere – arbeidsmiljøloven § 17-7

1. Innledning Vi har i en tidligere artikkel forklart hvordan meddommerordningen i rettssaker som gjelder tvister etter arbeidsmiljøloven fungerer. Som det fremgår i artikkelen inneholder arbeidsmiljøloven kapittel 17 spesialregler for hvordan arbeidsrettssaker, som for eksempel avskjed eller oppsigelse, skal gjennomføres. Blant annet er det gitt regler om at retten (altså sammensetningen av dommerne) settes med […]

Arbeidsrett – Gyldigheten av klausul i arbeidsavtalen om korrigering av feil ved utlønning

Høyesterett har i dom av 17.12.2021 tatt stilling til gyldigheten av klausul om korrigering av feil ved utlønning. Slike klausuler er svært vanlige, og inngås gjerne samtidig med oppstart av arbeidsforholdet, og da ved at arbeidsavtalen inneholder en standard formulering, som i denne saken : «Er det ved lønningsdag foretatt feil utlønning, kan arbeidsgiver foreta […]