Category Archives: Aktuelt

ARBEIDSRETT – SAMMENSETNINGEN AV MEDDOMMERE

Arbeidsmiljøloven kapittel 17 inneholder spesialregler for hvordan rettssaker som gjelder tvister om arbeidsforhold skal gjennomføres. Blant annet er det bestemt at i alle rettssaker, som for eksempel gjelder avskjed eller oppsigelse, skal retten settes med to meddommere i tillegg til fagdommeren. Denne artikkelen vil redegjøre for hvordan meddommerordningen fungerer, jf. arbeidsmiljøloven § 17-6 og § […]

Miljø, klima og ordet bærekraft – konsekvenser for byggebransjen?

Innledning Det er et stadig økende fokus på miljø og klima. For aktørene i byggebransjen kan det være greit å vite at dette kan få konkrete konsekvenser også for de. Her vil vi løfte frem noen eksempler. 2. Kort om «bærekraft» Særlig ordet «bærekraft» brukes hyppig for eksempel i artikler og medieoppslag, og gjerne i […]

Er ikke norsk vannkraft bærekraftig? – Nye krav fra EU om klassifisering av bærekraftige aktiviteter

EU har etablert et veikart – kalt taksonomien – over hvilke aktiviteter og næringer som EU ønsker og hvilke unionen ikke ønsker videreført. De aktiviteter EU ikke ønsker å videreføre, er særlig de fossile næringene og all næringsvirksomhet som forutsetter bruk av fossile brensler. Norge har i lang tid fremhevet den fornybare vannkraften som en […]

Viktige endringer i avhendingsloven

Den 1. januar 2022 skjer det viktige endringer i avhendingsloven – loven som regulerer forholdet mellom selger og kjøper av en bolig. En begrunnelse for endringer er et ønske om å klargjøre rettsforholdet mellom selger og kjøper, samt redusere antallet tvister og rettssaker som oppstår i etterkant av boligsalg. Dette er kort forklart de kanskje […]

Skadebegrensningsplikt – forsikringstakerens plikt til å la seg operere

Dersom det er tegnet skadeforsikring, og forsikringstakeren uforskyldt blir skadet i en ulykke, vil de fleste av oss tenke at det er en selvfølge at forsikringsselskapet utbetaler erstatning. Men ikke alle saker innen forsikringsretten er selvfølgelige. Forsikringstakeren og forsikringsselskapets interesser er ikke alltid sammenfallende, og uenighet om både vilkår og erstatningsutbetalinger forekommer. La oss si […]

Omorganisering – et alternativ i urolige tider?

Av advokat/partner Reidar Mogstad rmogstad@eurojuris.no Reidar Mogstad er advokat og partner i Larhammer Aarseth advokatfirma i Molde. Før han begynte som advokat arbeidet han flere år i det som i dag er Nærings- og fiskeridepartementet. Han gir rådgivning til selskaper og dets ledelse, og bistår arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor arbeidsrettens område. I urolige tider, når […]

Rettslig blindvei og økonomisk smell for E6-entreprenør

Eidsivating lagmannsrett avsa 3. juni dom om sluttoppgjøret for en av entreprisene knyttet til utbyggingen av E6 og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa. Det såkalte Fellesprosjektet E6-Dovrebanen – er et av de største samferdselsprosjektene i Norge de siste årene. I forbindelse med sluttoppgjøret krevde entreprenøren opprinnelig vederlagsjustering for såkalt plunder og heft med 465 millioner kroner. […]

Plan og bygningsloven § 12-7: Høyesterett avklarer grensen for rekkefølgekrav/rekkefølgebestemmelser

Høyesterett har nylig (HR-2021-953-A) kommet med en rettsavklaring om forståelsen av plan- og bygningslovens regler om rekkefølgebestemmelser i § 12-7 nr. 10. Avgjørelsen ble avsagt under dissens, 3-2. I forbindelse med en utbygging fastsatte Oslo kommune rekkefølgekrav om at utbygger måtte oppgradere en turvei i nærheten av planområdet. Turveien lå ikke inne i planområdet, men […]

Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler

1. Innledning En arbeidskontrakt mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker kan inneholde en såkalt konkurranseklausul. Klausulen ilegger arbeidstaker begrensninger, og i praksis gjelder det begrensninger for hva arbeidstaker kan gjøre etter endt arbeidsforhold – hvem han kan ansettes hos, hvilken egen virksomhet hun kan starte opp med osv. Den 1. januar 2016 fikk arbeidsmiljøloven et […]

Mulig gevinstbeskatning etter boligsalg

Et salg av boligen er for mange den største økonomiske transaksjonen de er involvert i. Utgangspunktet etter skatteloven er at en eventuell gevinst etter boligsalg av bolig er skattepliktig. Unntakene er imidlertid så omfattende, at de i praksis blir hovedregelen: De færreste boligselgere må betale skatt av en eventuell gevinst etter et boligsalg. Vilkårene for […]