Category Archives: Aktuelt

Per Jøltings legat

Per Jøltings legat er opprettet ved testamentarisk disposisjon fra ektefellene Hjørdis og Per Jølting. Legatets formål er å støtte norske billedkunstnere og forfattere med tildeling av stipend. Det skal i 2020 deles ut ett stipend på kr 35 000 til norsk forfatter med alder over 50 år som har tilknytning til Møre og Romsdal fylke. […]

Om kravet til innsigelser etter NS 8415

Høyesterett har i dommen HR-2020-228-A gitt avklaringer om kravet til «innsigelser» knyttet til sluttoppgjør og sluttoppgjørskrav etter NS 8415 punkt 33.2. En hovedentreprenør hadde engasjert en underentreprenør til å utføre grunnarbeidene i prosjektet. Avtalen ble regulert av standardkontrakt for underentreprise NS 8415. Standarden punkt 33.2 regulerer betalingsfrist fra mottakelsen av sluttoppstillingen. Dersom hovedentreprenøren har innsigelser […]

Bygg og anlegg: Koronautfordringer for byggherre og entreprenør.

Koronaviruset (Covid-19) og myndighetenes tiltak for å begrense smitte, virker inn på de fleste samfunnsområder. Også for bygge- og anleggsbransjen vil situasjonen kunne gi konsekvenser, både for byggherre og entreprenør. Restriksjonene som myndighetene har innført kan gi flere utfordringer for prosjektet, for eksempel hva gjelder leveranser, likviditet og tilstedeværelse på byggeplassen. Forsinkelser i prosjektet kan […]

Hva skjer når leietaker går konkurs? av advokat Reidar Mogstad

Når et selskap går konkurs skyldes dette at det ikke klarer å betale regningene sine når de forfaller. Selskapet klarer altså ikke å betale gjelden sin. En konkurs åpnes enten etter krav fra en som selskapet skylder penger (kreditor) eller som følge av oppbud (at selskapet selv slår seg konkurs). Det er tingretten som åpner […]

NY Høyesterettsdom om ansvar for arkitektfirma som «ansvarlig søker» i byggesak.

Firmaet ble i Høyesterett idømt erstatningsansvar med i overkant av kr 12 MIO til fire boligkjørere, samt idømt sakskostnader. Høyesterett fant at ansvarsgrunnlag forelå fordi arkitektfirmaet ikke hadde sørget for at oppgaven som ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner var belagt med ansvar. Dette var brudd på grunnleggende plikter etter plan-og bygningsloven. Høyesterett fant videre […]

Ønsker du å opprette fremtidsfullmakt?

Når personer av helsemessige årsaker, for eksempel ved demens eller annen alvorlig sykdom, ikke lenger blir i stand til å ivareta sine egne interesser (vergemål), vil Fylkesmannen oppnevne en verge. Fylkesmannen har gjennom vergemålsloven kompetanse til å oppnevne verge dersom personer ikke lenger kan ivareta sine egne interesser. Dersom du selv ønsker å bestemme hvem […]

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2020

I flere av sakene våre advokater i Molde arbeider med, vil spørsmålet om betaling, erstatning og lignende være tema. Dersom et pengekrav blir betalt for sent, vil spørsmålet spørsmålet om forsinkelsesrente aktualiseres.   Størrelsen på forsinkelsesrenten vil variere, siden rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. […]

Revidert løsøreliste – Hva følger med av løsøre ved kjøp av bolig?

Ved kjøp av bolig eller hytte kan det ved overtakelsestidspunktet bli spørsmål mellom partene om hva som fulgte med på kjøpet. Må selger for eksempel la hvitevarene  stå igjen? Eller hva med den fastmonterte el-billaderen? Dersom kjøperen tror han skal overta eiendeler som selgeren har tenkt å ta med seg videre, oppstår det raskt tvist. […]