Sak mot det offentlige

Når det offentlige skal fatte vedtak er det viktig at de grunnleggende prinsippene om forsvarlig saksbehandling etterleves. Forvaltningslovens formål er å sikre at partenes rettssikkerhet er ivaretatt gjennom en grundig og upartisk saksbehandling. Loven gir regler om inhabilitet, utredningsplikt og partenes rett til varsel og til å få uttale seg når forvaltningsorganet har til hensikt å fatte vedtak. Videre gir loven, sammen med offentlighetsloven, bestemmelser om rett til dokumentinnsyn. Det er i forvaltningsloven at forvaltningsorganet er gitt de overordnede krav til form og begrunnelse for vedtak. Når det gjelder klager på vedtak har forvaltningsloven særlige regler om klagefrister, klageinstansen kompetanse og omgjøring av vedtak.

I tillegg til forvaltningsloven er offentlig myndighetsutøvelse regulert i en rekke særlover. Denne lovgivningen benevnes ofte som «den spesielle forvaltningsretten», og her finner vi blant annet plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, ekspropriasjonsrett og barnevernsrett.

Våre advokater i Molde har bred erfaring innenfor fagfeltet og kan bistå i alle saker som gjelder søknader, vedtak og klager.

Ta kontakt med en av våre advokater i Molde eller send oss en e-post.

Peter Engebjerg
Advokat

t: 408 79 300
pengebjerg@eurojuris.no

    Kontaktskjemaet er beskyttet av reCAPTCHA fra Google og deres personvern og vilkår gjelder.