1. Innledning

Vi har i en tidligere artikkel forklart hvordan meddommerordningen i rettssaker som gjelder tvister etter arbeidsmiljøloven fungerer.

Som det fremgår i artikkelen inneholder arbeidsmiljøloven kapittel 17 spesialregler for hvordan arbeidsrettssaker, som for eksempel avskjed eller oppsigelse, skal gjennomføres. Blant annet er det gitt regler om at retten (altså sammensetningen av dommerne) settes med to meddommere i tillegg til fagdommeren.

2. Arbeidsmiljøloven § 17-7 tredje ledd – forslag av meddommere

For å sikre at sammensetningen av meddommerne er balansert, er det fastsatt i arbeidsmiljøloven § 17-7 tredje ledd at partene foreslår hver sin halvpart av meddommerne som skal oppnevnes.

Arbeidsmiljøloven krever kun at det foreslås 1 kandidat fra hver av partene, men vår erfaring er at det er vanlig å foreslå flere i prioritert rekkefølge. Dette er både hensiktsmessig og praktisk all den tid førstevalget ikke nødvendigvis oppnevnes.

3. Må domstolen følge prioritetsrekkefølgen?

I en sak som nylig var til behandling i Høyesterett, hadde arbeidstakeren foreslått 4 ulike kandidater i en prioritert rekkefølge. Motparten (arbeidsgiveren) mente at de foreslåtte kandidatene med prioritet 1 og 2 kunne være inhabile, og krevde at lagmannsretten gjorde en rettslig habilitetsvurdering av de to.

Lagmannsretten gjorde imidlertid ingen habilitetsvurdering av kandidatene. I stedet mente lagmannsretten at den heller kunne ta kontakt med kandidatene med prioritet 3 og 4. Retten mente at det ikke var nødvendig å ta stilling til en habilitetsinnsigelsen da retten i stedet kunne oppnevne en kandidat med lavere prioritet

Arbeidstakeren anket denne beslutningen til Høyesterett. Han mente at lagmannsretten måtte forholde seg til rekkefølgen av de prioriterte kandidatene, og at retten derfor ikke fritt kunne velge mellom dem. I dette tilfelle hadde derfor lagmannsretten, etter arbeidstakerens syn, en plikt til å vurdere habiliteten til kandidaten med første prioritet. Lagmannsretten kunne således ikke gå nedover listen før habilitetsinnsigelsen eventuelt førte frem.

Høyesteretts ankeutvalg mente at lagmannsrettens avgjørelse var feil. Høyesterett viste til at arbeidsmiljøloven § 17-7 tredje ledd bestemmer at partene kan foreslå hver sin halvpart av meddommerne, og at parten kunne nøyd seg med å foreslå bare én kandidat. Det ble uttalt at:

«Retten måtte i tilfelle henvendt seg til parten på ny dersom den foreslåtte meddommeren var inhabil eller hadde lovlig forfall, jf. Ot.prp.nr.78 (1980–1981) side 8. Det er åpenbart praktisk at det i stedet foreslås flere kandidater samtidig, men eventuelt gis uttrykk for at rekkefølgen er prioritert. En slik fremgangsmåte ut fra praktiske hensyn bør ikke få betydning for hvem som oppnevnes som meddommer.»

4. Avslutning – prioritetsrekkefølgen må respekteres

Etter vårt syn er Høyesteretts vurdering klart nok korrekt. Det vil være i henhold til bestemmelsen intensjon og formål at domstolen tar hensyn til prioriteringen som parten gir uttrykk for. Partene må ha trygghet for at kandidaten som angis som førsteprioritet blir valgt såfremt det ikke foreligger en fritaksgrunn eller inhabilitet. Våre advokater i Molde har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige temaer, og bistår både arbeidsgivere og ansatte i arbeidstvister. Vi deltar deltar i drøftelsesmøter og forhandlingsmøter når oppsigelse eller avskjed er gitt, og bistår våre klienter overfor domstolene.