Tag Archives: planområde

Plan og bygningsloven § 12-7: Høyesterett avklarer grensen for rekkefølgekrav/rekkefølgebestemmelser

Høyesterett har nylig (HR-2021-953-A) kommet med en rettsavklaring om forståelsen av plan- og bygningslovens regler om rekkefølgebestemmelser i § 12-7 nr. 10. Avgjørelsen ble avsagt under dissens, 3-2. I forbindelse med en utbygging fastsatte Oslo kommune rekkefølgekrav om at utbygger måtte oppgradere en turvei i nærheten av planområdet. Turveien lå ikke inne i planområdet, men […]

Sak om utbyggingsavtale etter plan- og bygningsloven § 17-3 til Høyesterett

1. Innledning og bakgrunn I november 2020 behandlet Gulating lagmannsrett en sak hvor en grunneier/utbygger hadde inngått utbyggingsavtale med en kommune som bestemte at grunneieren skulle betale 2,5 millioner kroner til «utbygging offentlig trafikkområde E 39 og tilhøyrande gang-/sykkevegssystem». Utbyggingsavtaler i henhold til plan- og bygningsloven § 17-1, er avtaler mellom kommunen og utbygger eller […]