I flere av sakene våre advokater i Molde arbeider med, vil spørsmålet om betaling, erstatning og lignende være tema. Dersom et pengekrav blir betalt for sent, vil spørsmålet spørsmålet om forsinkelsesrente aktualiseres.  

Størrelsen på forsinkelsesrenten vil variere, siden rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli.

Fra 1. januar 2020 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,50 %, dette er en økning på 0,25 prosentpoeng fra 1. juli 2019. 

Mange kan nok synes det er utfordrende å beregne forsinkelsesrenten. På departementenes hjemmeside er det publisert en kalkulator, hvor man selv enkelt kan beregne størrelsen på forsinkelsesrenter. Her finner du den:

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten/id475428/