1. Overordnet om rettslig interesse

Selv om det kan være behov for å avklare rettslige spørsmål, oppstiller tvisteloven § 1-3 regler for når noen kan reise sak for domstolene. For å kunne kreve en sak avgjort i domstolene, er det et grunnvilkår at det foreligger «rettslig interesse». Bakgrunnen for reglene er at domstolenes oppgave er å behandle konkrete rettstvister hvor det foreligger et reelt behov for å avklaring av tvister. Det for eksempel ikke ønskelig at domstolene blir benyttes til å ta stilling til hypotetiske og tiltenkte fremtidige spørsmål.

I de fleste tilfeller vil det være nokså klart at den som mener å ha et krav har tilstrekkelig tilknytningen til saken. For eksempel er det ikke tvil om at partene i en avtale kan reise sak om avtalens innhold dersom det foreligger avtalebrudd. Dersom en forening eller en stiftelse vil gå til sak, så er det imidlertid ikke like klart at det foreligger rettslig interesse.

Tvisteloven § 1-3 inneholder tre grunnvilkår som må være oppfylt for at noen kan reise sak for domstolen:

  1. Det første vilkåret er at gjenstanden for søksmålet være et «rettskrav».
  2. Det andre vilkåret gjelder et krav til «aktualitet»
  3. Det tredje vilkåret et det saksøkeren må ha et «beskyttelsesverdig behov» for å få dom overfor saksøkte

2. Om rettskrav

Vilkåret om rettskrav vil være oppfylt der det foreligger spørsmål om rettighets- eller pliktbrudd. Krav som reguleres av rettsregler eller avtaler mellom partene vil derfor normalt anses å være rettskrav. Også der en part vil overprøve forvaltningens vedtak vil gjelde rettskrav.

3. Om aktualitet

Kravet om aktualitet innebærer at det må foreligge en aktuell tvist eller rettsusikkerhet som saksøkeren har behov for å avklare. At tvisten må være aktuell betyr gjerne at tvisten har oppstått, og at behovet for avklaring er reelt. Dersom saken gjelder et tidligere forhold der den praktiske interessen i utfallet er borte, eller motsatt – et fremtidig rettsspørsmål der det enda ikke er et reelt behov for avklaring – vil det ikke kravet til aktualitet være til stede.

4. Om tilknytning til søksmålsgjenstanden

Det tredje vilkåret for rettslig interesse gjelder tilknytningen til søksmålsgjenstanden. Både saksøker og saksøkte må ha den tilknytningen til saken som behøves. En part i en avtale kan for eksempel ikke kreve mislighold av avtalen mot noen som ikke har noe med avtalen å gjøre. I privatrettslige forhold bare det derfor bare tas ut søksmål om egne rettigheter og plikter.

5. Helhetlig vurdering

Ved enkelte tilfelle kan det være tvil om vilkårene for rettslig interesse er oppfylt. Spørsmålet vil da måtte avgjøres ut fra en helhetlig vurdering.