Norge Høyesterett (HR), har 30.06.22 avsagt en spennende avgjørelse knyttet til om selger hadde tilbakeholdt opplysninger som kjøperen hadde grunn til å få. Opplysningene gjaldt en nabo som var domfelt for å ha filmet sine stedøtre i dusjen, samt for befatning med barneporno. Kjøperne fikk rede på dette etter at avtale ble inngått, og trakk seg fra handelen. Selgerne måtte dermed selge eiendommen på nytt, og fikk da kr 900.000,- mindre for eiendommen.

Tingrett, lagmannsrett og HR fant alle at selger ikke pliktet å opplyse om dette, og at kjøper dermed var erstatningsansvarlig. Selv om forhold relatert til naboer i prinsippet kunne være omfattet av opplysningsplikten var ikke opplysninger om straffbare forhold omfattet.

HR viste til personvernlovgivningens begrensinger i adgangen til å opplyse om straffbare forhold, at dette vil innebære at opplysninger om straffbare forhold vanligvis ikke vil være opplysninger som man kan forvente å få ved boligkjøp og at det derfor må kreves noe mer. Dvs at opplysningsplikt kan tenkes dersom en nabo har begått handlinger som vil kunne få direkte virkning for kjøperne av naboeiendommen.

Det at mange kjøpere vil kunne ha ønske om å få denne typen opplysninger var altså ikke nok til å utløse selgers opplysningsplikt.

Kjøperne tapte dermed saken også i rikets øverste domstol, og måtte, i tillegg til erstatning for dekningssalg m.m på ca kr 1.150.000,- og utgifter til egen advokat, ut med totalt kr 550.000,- i sakskostnader til motpartens advokat for tap gjennom tre instanser.