Den 22 oktober 2020 avsa Høyesterett en prinsipielt viktig dom om hva som ligger i forbudet mot bruk av mobiltelefon «under kjøring.» Vår høyeste domstol fastslo således, med 3 mot 2 stemmer, at det er straffbart å bruke mobiltelefonen selv om bilen står stille som følge av kø. Samtidig fastslo Høyesterett i en annen avgjørelse at forbudet tilsvarende vil komme til anvendelse ved stopp for rødt lys.

Høyesteretts flertall gjennomgikk rettskildene og fant at lovens ordlyd, forarbeider, teori og reelle hensyn alle talte for at forbudet også burde slå inn når bilen gjør en kortvarig trafikal stans, enten dette skjer som følge av vikepliktskilt, stoppskilt, rødt lys eller kødannelse. Flertallet tar uttrykkelig forbehold om at hvis man blir stående fast i trafikken «over en lengre periode», (uten at dette defineres,), «er det ikke naturlig å la straffansvaret komme til anvendelse.»

Mindretallet mente at hjemmelen for å straffe ikke var klar nok, og at lovgiver måtte trekke opp klarere grenser for hva som var straffbart.