Høyesterett har i en fersk avgjørelse behandlet spørsmål om hvor langt byggherrens ansvar foruklarheter i anbudsgrunnlaget rekker. Spørsmålet Høyesterett behandlet var om konkurransegrunnlaget ga selskapet som innga tilbud og vant anbudskonkurransen – bedømt som en normalt forstandig tilbyder – klar nok informasjon for å beregne sprengningsarbeidene som skulle utføres. Høyesterett kom etter en vurdering av saken til at det forelå en feil i konkurransegrunnlaget, som Statens vegvesen i utgangspunktet måtte svare for.

Konkurransegrunnlaget inneholdt avvikende informasjon som ga en uklarhet som måtte gå ut over byggherren. Det ble vist til at byggherren har ansvar og risiko for feil i prosjekteringsgrunnlaget, jf. NS 8406:2009 punkt 18.1. Gjennom dommen har Høyesterett gitt et viktig bidrag for avklaring av rekkevidden av klarhetskravet. Dommen, HR-2019-830-A, kan leses i sin helhet på lovdata.no.