Høyesterett har den 20 april 2023 avsagt en interessant dom vedrørende behandling av tips som også angår arbeidsgivers styringsrett.

Bakgrunnen er endringer i regelverket fra 01.01.2019 som innebærer at arbeidsgiver, i motsetning til tidligere, bl a skal foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift. Hotellene Plaza og Bristol besluttet etter lovendringene å foreta også trekk for arbeidsgiveravgift og trekk for administrasjon av ordningen. Spørsmålet var om det var rettslig adgang til dette.

Arbeidsgiver ble frifunnet i tingretten, som fant at arbeidsgivers styringsrett også omfattet det å trekke arbeidsgiveravgift og adm kostnader før utbetaling til arbeidstakerne. HR (og lagmannsretten) kom imidlertid til at det ikke var adgang til dette, og la avgjørende vekt på at betalingens formål var å tilgodese arbeidstakerne. Tipsen var disses penger, og de hadde krav på å få midlene utbetalt.

Dernest tok HR stilling til om arbeidsgiver hadde rett til å gjøre fradrag i tipsen for arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader, med andre ord omfanget av arbeidsgivers styringsrett. Spørsmålet var om trekket lå innenfor det å «organisere, lede kontrollere og fordele arbeidet», jfr «Nøkk dommen» fra år 2000. HR  fant at slikt fradrag ikke kunne skje. HR la bl a vekt på at arbeidsgiveravgiften er en avgift arbeidsgiver er ansvarlig for, og at administrasjonskostnadene kunne likestilles med andre driftskostnader en arbeidsgiver har, og at dette da ikke lå innenfor rammen for styringsretten. I tillegg kom at tipsen var en del av lønnen, og at også arbeidsgiver kan ha hatt fordel av ordningen ved at den over tid kan ha dempet arbeidstakernes lønnskrav. Endelig vurderte HR om det at arbeidsgivere kunne forby tips måtte kunne medføre at man også kunne gjøre det mindre, nemlig trekke en del av tipsen. En slik «fra det mer til det mindre» løsning anså ikke HR riktig, idet man da ville berøve arbeidstaker en del av det som var gitt i gavehensikt fra kunden.