Nye regler for elektriske sparkesykler

De siste årene har teknologien gjort at også sparkesyklene har blitt elektriske. Økningen av bruken av el- sparkesykler har økt betydelig. Særlig i storbyene har den økte bruken brakt med seg et stort antall skader. Ikke uventet ble det derfor gjort tiltak gjennom regelverket for å begrense ulykkesrisikoen.

Den 25. mai 2022 ble kjøretøyforskriften endret slik elektriske sparkesykler ble regnet som motorvogn etter vegtrafikklovens bestemmelser. Innstrammingene innebar at det både ble innført aldersgrense, hjelmpåbud, men også promillegrense. Den alminnelige promillegrensen på 0,2 ble innført.

Nye regler gir også nye utfordringer om straffenivå

Gjennom reguleringen oppstår også spørsmål om hvilke sanksjoner som skal legges til grunn dersom reglene overtres, for eksempel promillegrensene. Skal det for tilfelle være like sanksjoner for brudd for bilkjøring og el-sparkesykling, når skadepotensialet åpenbart vil være annerledes?

Hvor skal straffenivået ligge

Nylig avsa Borgarting lagmannsrett en dom som gjaldt straffenivået for kjøring med el-sparkesykkel i ruspåvirket tilstand.

Vedkommende el-sparkesyklist hadde kjørt sin sparkesykkel med en promille på 0,8. For lagmannsretten forklarte vedkommende, som var 36 år gammel, at han den aktuelle kvelden hadde drukket noen øl, og så kjørt den elektriske sparkesykkelen hjemmefra på vei til en bar. På veien, etter noen hundre meter, ble han stoppet av politiet hvor han ble alkoholtestet med resultat som nevnt ovenfor.

I tingretten ble vedkommende dømt til 14 dager betinget fengsel, 70.000 kroner i bot, ett års inndragning av førerkortet og pålegg om ny førerprøve. Tingretten tok utgangspunkt i standardreglene i for vanlige vegtrafikksaker, herunder standardregelen om at halvannen månedslønn i bot.

Saken ble anket og spørsmålet lagmannsretten tok stilling til var om den normerte straffutmålingen vegtrafikkloven § 31 andre ledd gir anvisning på, kan og bør fravikes ved ruspåvirket kjøring med elektrisk sparkesykkel.

Straffenivået trenger avklaring

Spørsmålet er naturlig siden de fleste nok vil mene at bøter på 100 000 kroner for å kjøre el-sparkesykkel med promille, nok vil virke i strengeste laget, altså at boten ikke står i forhold til lovbruddet.

Var det således riktig at vedkommende skulle miste førerkortet sitt for 12 måneder, med pålegg om ny førerprøve, samt bot på 70 000 kroner for å kjøre el-sparkesykkel med 0,8 promille? I avgjørelsen av spørsmålet delte lagmannsretten seg i et flertall og i et mindretall. Flertallet mente at tingrettens dom var korrekt, anken ble derfor forkastet. Mindretallet kom under tvil at utgangspunktet for utmåling av boten bør være noe lavere for ruspåvirket kjøring med elektrisk sparkesykkel enn andre motorvogner. Det ble uttalt at boten bør ha en «avskrekkingseffekt, samtidig som det tas hensyn til at slik kjøring med elektrisk sparkesykkel utgjør en mindre fare i trafikken enn ruspåvirket kjøring med større motorvogner.

Det er nok særlig i storbyene at utfordringene med el-sparkesyklene har gjort seg gjeldende, men retningslinjene for straffeutmålingen vil gjelde nasjonalt. Mindretallets refleksjoner har nok mye for seg, og saken bør ankes til Høyesterett for en endelig avklaring.