Agder lagmannsrett avsa i april dom i en sak om skjeggkre. Kjøperne av en boligeiendom oppdaget etter overtagelsen blant annet skjeggkre i boligen. De krevde et forholdsmessig prisavslag for verdiminuset skjeggkreaktiviteten i huset utgjorde, samt at de krevde kostnader til bekjempelse og utbedring.

Lagmannsretten la til grunn at «det var en levedyktig populasjon av skjeggkre i boligen på overtagelsestidspunktet.». De la videre til grunn som «klart at dersom selgerne i sin eiertid hadde observert sølvkre/skjeggkre inne i boligen, skulle dette vært opplyst i forbindelse med salget.» I denne saken konkluderte lagmannsretten, «riktignok under noe tvil, at det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at selgerne kjente til eller måtte kjenne til at det var sølvkre/skjeggkre i huset ved kjøpernes overtagelse av huset.»

Lagmannsretten vurderte i saken om boligen var i en såkalt vesentlig dårligere stand enn hva kjøper med rimelighet kunne forvente. I denne vurderingen forekomsten av skjeggkre ett av flere forhold som var relevant. Lagmannsretten konkluderte med at eiendommen var i en vesentlig dårligere stand, blant annet som følge av skjeggkreforekomsten.

Om selve utmålingen av prisavslaget, uttalte Lagmannsretten følgende: «Lagmannsrettens flertall er for sin del etter en konkret og samlet vurdering av opplysningene i denne saken kommet til at det ikke er tilstrekkelig godtgjort noen verdireduksjon på eiendommen som kan gi grunnlag for prisavslag etter avhendingsloven § 4-12 første ledd, og at man følgelig må basere seg på presumsjonsreglen i § 4-12 annet ledd. Hva gjaldt skjeggkreforekomsten ble prisavslaget satt til 75 000 kroner: Nødvendige kostnader til saneringen til dagens nivå ble satt til 50 000 kroner, mens det skjønnsmessig ble tatt med et beløp på 25 000 kroner for såkalte «oppfølgingskostnader» – altså «utbedringskostnader i form av kontroll- og vedlikeholdstiltak».

Kjøper fikk altså ikke medhold i sitt krav om et prisavslag med utgangspunkt i en verdireduksjon på boligen. Lagmannsretten utmålte et prisavslag med utgangspunkt i utbedringskostnadene.

Les hele dommen her:
https://lovdata.no/dokument/LASIV/avgjorelse/la-2018-144683?q=LA-2018-144683