image description

Vi yter bistand innenfor de fleste sentrale rettsområder, herunder:

image description


Fast eiendom
: Kjøp, salg og leie; Kontraktsutforming; Ekspropriasjon; Jordskifte; odelsrett.
Selskapsrett: Etablering og reorganisering av selskap. Rammebetingelser for næringsvirksomhet.
Skatterett: Skatterådgiving og prosedyre. Inntektsskatt. Eiendomsskatt. Merverdiavgift.
Arbeidsrett: Rettsforhold knyttet til ansettelse og oppsigelse.
Erstatning og forsikring: Erstatnings- og forsikringsoppgjør etter personskade.
Kontraktsrett: Utforming og vurdering av kontrakter.
Offentlig forvaltning: Offentlige vedtak. Offentlige anskaffelser. Søknader. Klager.
Insolvens og bobehandling: Rådgivning ved insolvens. Bostyreroppdrag.
Arv, skifte og familierett: Dødsboskifte. Felleseieskifte. Økonomisk oppgjør samboere. Barnelovssaker.
Barnevern: Vårt firma bistår flere kommuner i forbindelse med saker om omsorgsovertakelse.
Fiskeri og havbruk: Regelverket om kvoter. Havbrukstillatelser.
Prosedyre: Vi har et betydelig antall prosedyreoppdrag. En av advokatene har møterett for Høyesterett.